A 2024-2026
www.margitszigetijoga.hu login

Szakdolgozat

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ; Készítette: Könyves András BHF Teológus szak Budapest 2024.01.25.

2024. január 25.
csütörtök 06:00
álláspont

A Srímad Bhagavad-gītā (श्रीमद्भगवद्गीता) ateista szemléletének vizsgálata

Bevezetés MahabharataGTp.mp3

Az ateizmus nem áll olyan messze a teizmustól, csupán rubin szemmel nézve, annak előszobájában várakozik, helyreigazításra. Minden világnézet csupán egy célt szolgál, megérteni a világ történéseit és befogadni annak életteli mivoltát. Hívőként talán meredek egy ateista nézetet felvenni a Bhagavad-gītā vizsgálatához, de végül a hitemet erősítette meg, ezen szakdolgozat kutatómunkája. A ráfordított időben, rendszerint azon egyezményes és összeegyeztethetetlen nézőpontok közötti váltás mezsgyéjén álltam, mely a két világnézet elfogadható határán nyugszik.

Nyitó gondolat

A Bhagavad-gītā könyv közepén található képek közül a 2.12. vershez tartozót választottam. Kṛṣṇa fegyvert formáló kéztartással, ég felé mutató újakkal végzi a kinyilatkoztatást Arjuna irányában. A vers központi mondanivalója a halhatatlanság és az öröklét, mely szerint Kṛṣṇa, Arjuna és a királyok létezése öröké tartó. A kéztartások közül az ABHAYA mudra és a MAHAPRANA mudra között helyezkedik el a festményen látható aprakat (अप्रकट) pillanat. Az Úr Buddhát gyakran az abhaya mudrában ábrázolják, ez az ábrázolás mód a védelmi gesztus egyik fontos formája. Az említett kéztartás feltehetően a felsorolás végét és a gondolat véglegesítését jelenti a katonai (ksatrija) társadalmi rétegben, mely örökké fekete fátyolba borít mindent.

˘Folytatásért görgess a kép alá.˘
9789171499257
The Bhaktivedanta Book Trust
5 690 Ft

Ateistaként nehezen hiszem el, hogy egy született örökké fog élni, azt végkép nehezményezem, hogy azt kell hinnem, hogy születése előtt is létezett.

Arjuna jogtisztán sérti, kimeríti a transzcendens keretet, mindeközben védi a közigazgatási határokat, amikor leengedi gandíva nevű íját, feltehetően idegenkezűség nélkül, elkobzást hajtott [BING] végre, elvette valakinek az életét, vagy tanuja valaki tervének, tettének. Krisna győzködi a harc megkezdésére, de vajon miért remeg Arjuna teste, ebben a pillanatban?

De ki volt az aki elhatárolódott mindentől?

  • „Nem volt olyan idő, amikor Én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te és ezek a királyok is
  • a jövőben sem fog megszűnni életünk.„

Az élőlényre vagy a tárgyak létezésére vonatkozik az öröklét? Túléled saját tulajdonodat?

ॐ INDÍTVÁNY

Megvizsgálva a Bhagavad-gītā 2. fejezet, 12. vers mondatát, a könyv fordítása szerint a bhaviṣyāmaḥ jelentése létezni fogunk, de Prabhupāda magyarázatában, már egyéniség örökkévalóságáról ír. A Purāṇák között találunk Bhaviṣya Purāṇa névre hallgatót, ezért a bhaviṣyāmaḥ szó vizsgálata szempontjából egy igen fontos és kardinális jelentéssel bíróval állunk szemben. Bhaviṣya Purāṇa tartalmazza az Úr megjelenésének ünnepét, azaz a születésnapját, annak körülményeivel egyetemben.

Bhaviṣyāmaḥ szó magyar megfelelője a létezni fog vagy a születni fog?

A vers töréspontként, tagolásként pontosvesszőt írásjelet használ, ezért a két mondatrész érthető módon tartalmát tekintve azonos témakört ölel fel, de két külön értelmezendő gondolatot tömörít. Bhakti-vedānta Svāmī Prabhupāda a könyv bevezetőjében megemlíti, hogy az eredeti kézirat nyomtatásba kerülésekor csökkentenie kellett a tartalmon, vajon ez a versek darabszámára is érvényes, vagy csak a versekhez fűzött magyarázatokra, esetleg Ő vagy az utolsó nyomda csonkított a verseken is?

ह KÖTELMÉNYi

Prabhupāda, Bhakti-siddhānta Sarasvatī tanítványaként nagy figyelmet fordított a hitelesség megtartására és intenzíven elítélte a māyāvādī filozófiát. A nem hiteles magyarázatokat māyāvāda-bhāṣyának nevezte. Kṛṣṇa a boldogtalanok barátja és a teremtés eredete. A Bhagavad-gītā történetében, Kṛṣṇa első tanítványa Arjuna, aki barátjaként és tanítványként megkapja a transzcendentális tudást, elveti a kétségeket, megszilárdul kötelességeinek megértésében, megérti a dharmát és végül - köszönhetően a tanításnak - harcra készen vesz részt a csatában. Ha így közelítjük meg a háború témáját, hogy közben a saját országunkra gondolunk, az óriási különbségtétel!

A csatatéren elhangzott tanítás, már korábban számtalanszor megjelent a legfelsőbb kegyéből, ide sorolva elsőként Vivasvānt, a napistent is. A tanítványi láncolat (paramparā) rendszerint megszakad, ezért az Úr alászál és ismét átadja a magasztos tanítást, létrehozva egy új tanítványi láncolatot, melynek első tanítványa Arjuna.

Bhagavad-gītā 2. fejezet, 12. vers

तव एवाहं जातु नासंतवनेमे जनाधिपाः
चैवभविष्यामः सर्वे वयम अतः परम

na tv evāhaṃ jātu nāsaṃ na tvaṃ neme janādhipāḥ
na caiva na bhaviṣyāmaḥ sarve vayam ataḥ param

Nem volt olyan idő, amikor Én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te és ezek a királyok is; a jövőben sem fog megszűnni életünk


Az Elkobzás Btk. 72. szerint1:

El kell kobozni azt a dolgot, amelyet: a) a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, b) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre, c) amelyre a bűncselekményt elkövették, vagy amelyet a bűncselekmény befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak, d) amelynek a birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik.

El kell kobozni azt a sajtóterméket, amelyben a bűncselekmény megvalósul.

Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében - feltéve, hogy a tulajdonos az elkövetésről előzetesen nem tudott - az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem az elkövető tulajdona, kivéve, ha az elkobzás mellőzését nemzetközi jogi kötelezettség kizárja.

Az elkobzást akkor is el kell rendelni, ha: a) az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot vagy törvényben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt nem büntethető, b) az elkövetőt megrovásban részesítették, c) az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényben meghatározott különleges védelem időtartama alatt nem hajtható végre.

Nem lehet elrendelni annak a dolognak az elkobzását, amelyre a vagyonelkobzás kiterjed.

Az elkobzott dolog tulajdonjoga törvény eltérő rendelkezése hiányában az államra száll.

Nincs helye elkobzásnak a cselekmény büntethetőségének elévülésére megállapított idő, de legalább öt év elteltével.

A 72. ā (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben az elkobzás kivételesen mellőzhető, ha az az elkövetőre vagy a tulajdonosra a bűncselekmény súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene1.

A felejtés és az emlékezés összefüggésében az agyi rendszer, határozottan támaszkodik a képi memória szeletek meghatározására. Adott esetben a hangulatot meghatározó testtartás, az adott tonalitás és környezet, hatással van az előhívható szókincs, emlék és világkép verdeste örök zavarra! A könyv egy hacri, azaz egy temetőben(i) helyszínen /jelenetben/ adja át tanítását. Ezért az olvasást és megértést az adott helyszínen készített festmények segítik, illusztrálják. A könyv feltehetően nem egy az egybe, hanem prózai módon lett fordítva, ezért elfedve találunk benne komoly ellentmondásokat feloldó részeket, de ehhez kétségbe kell vonnunk minden fordított szót és gondolatot.

Feltételezésem szerint, azok a szavak, melyek túlnyomó többségében tartalmaznak középső szájpadláson képződő torlódó / halmozott hangokat, cselekvésre vagy rossz indulatra vezethetők vissza. A jellemzők tekintetében, a szájpadlás, ezen szakasza egy légterelő nyílás, ahol az agyra közvetlen nyomást lehet kivitelezni és fulladás esetén , pontosabban fulladást megelőzendően a nyelv rázár! Ezért ezek a szavak cselekvést, a veszély elhárítását, vagy sebzésben érdekelt tettet takarnak, de virágnyelven vannak jelen a Bhagavad-gītāban. Én óvatosan olvasnám és még megfontoltabban énekelném, mi több még leírva is káros, ha nem tudod mit jelent valójában az az érték amit tartalmaz, vagy amit maga után hagy.

ज HATÁSKÖR

Életkoromból adódóan az utolsó 6 fejezet áll közel hozzám, hiszen ezek a fejezetek segítik a vānaprastha aśraṁ megértését, ebben az életszakaszban a kedvező tevékenységre vonatkozó utasítások tisztán érthetően megtalálhatók.

श्री राम जय राम जय जय राम | अखंड राम धुन Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram | Akhand Ram Dhun |

  • Szakdolgozatom elkészültének utolsó napjában sem derült fény arra, hogy az emlegetett gandíva nevű íjat hol találták meg
  • a vagyonelkobzás [BING] megtörtént-e?. Egy biztos! Legalább különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás tényét, emlékét, annak eljárását,
  • még évtizedekig őrzi a Bhagavad-gíta úgy, ahogy van Könyv. Reméljük Śrī Kṛṣṇának sikerült kinevelni vitta-śāṭhya Arjunát, tanítványát. A csatában részt vevő felek közül mindenki meghal, csak tizenegy harcos – köztük a pándava testvérek – maradnak életben. igh.: Végtére is az emberek áldozatot akartak látni a csatatéren.

Downloads (PDF):

A dolgozatban szándékosan kerülöm az idézetek megjelenítését, hiszen azokat elolvashatják a A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, A Bhagavad-gíta úgy, ahogy van könyv magyar nyelvű keménytáblás változatában, mely 927 oldal.


KAPCSOLAT: +36 30 399 3130
Névnapi nyereményjáték!